Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jo De Pauw Video Content Creator ondernemingsnummer 0772.723.972, versie 25/03/2022

1. Algemeen

Door verlening van een opdracht aan Jo De Pauw (hierna afgekort als JDP), verklaart de klant dat hij kennis genomen heeft van deze algemene voorwaarden en dat hij hiermee expliciet akkoord gaat. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer deze expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen klant en JDP vastgelegd worden.

2. Bestelling / aanbieding en acceptatie

Alle offertes, prijsopgaven en creatieve voorstellen, van JDP zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. De aanvaarding van elke offerte dient schriftelijk te worden bevestigd, hetzij per brief, hetzij via elektronische weg (ingescande getekende offerte). Bij goedkeuring van de offerte gaat de klant akkoord met volgende bepalingen:
Bij goedkeuring van een offerte zal een voorschot dienen betaald te worden van 30% alvorens de werken worden aangevat. Na de laatste draaidag zal een volgend bedrag van 20% dienen betaald te worden. Bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen zal de opdracht als geannuleerd beschouwd worden door de klant en gelden de voorwaarden van artikel 6. Annulatie.
Bij de offerte wordt een creatief voorstel gevoegd. Na de goedkeuring van de offerte door de klant zal de uitvoering volgens dit creatief voorstel plaatsvinden. Elke aanpassing van dit goedgekeurde creatief voorstel, is volledig en automatisch voor rekening van de klant Bij ingrijpende wijzigingen zal een nieuwe offerte worden gemaakt voor deze wijzigingen en de tot dan toe uitgevoerde werken en kosten zullen worden gefactureerd.

3. Prijzen

De prijzen vermeld in de overeenkomst zijn exclusief BTW.

4. Uitvoering van de overeenkomst – levering

JDP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. JDP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
De leveringstermijnen worden indicatief opgegeven, ze zijn geenszins bindend en kunnen zeker geen aanleiding zijn tot schade voor laattijdige leveringen of prijsverminderingen. Dit geldt ook voor de contractueel afgesproken leveringstermijn waarbij derde leveranciers betrokken zijn. Laattijdige leveringen door leveranciers kunnen geenszins op JDP verhaald worden.
Drone vluchten kunnen door JDP enkel uitgevoerd worden binnen de strikte nieuwe Europese reglementering categorie OPEN A1/A3. Verder dienen de weersomstandigheden een veilige vlucht uitvoering toe te laten en moet het luchtruim op het ogenblik van de geplande uitvoering opengesteld zijn voor de voorziene drone vluchten en/of moeten de nodige toelatingen van de bevoegde autoriteiten verkregen zijn.
Zodra een eerste versie van de montage klaar is, wordt deze naar de klant doorgestuurd. Hierop kan de klant zijn gebundelde feedback schriftelijk aan JDP bezorgen, zo kunnen correcties en aanpassingen efficiënt gebeuren. JDP houdt in de planning en het budget rekening met één correctieronde.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag JDP alle materiaal, gerealiseerd voor de klant, drie maanden na het opleveren van de diensten-product, vernietigen. Indien de klant vraagt om de vernietiging uit te stellen zullen hiervoor opslagkosten van 30€ per dag aangerekend worden.

5. Betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn de facturen betaalbaar 30 kalenderdagen na factuurdatum.
Bij niet betaling van de factuur, zal JDP steeds een herinnering per elektronische weg (e-mail) versturen. Bij gebrek aan betaling van een geheel of een gedeelte van een factuur op vervaldag, zal van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het openstaand bedrag worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%, lopende vanaf de datum van de factuur. Een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 € is van rechtswege verschuldigd. Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven klant. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen.
Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, heeft JDP het recht om, na schriftelijke ingebrekestelling, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven door de klant binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Elke partij aanvaardt niettemin om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke schikking.

6. Annulatie

Bij annulering van de opdracht na goedkeuring van de offerte zal een schadevergoeding worden aangerekend met een minimum van 150 €. Daarnaast zullen ook de reeds gemaakte kosten (waaronder, maar niet beperkend: de kosten van besprekingen van de opdracht, de ontwerpkosten, verplaatsingskosten aan 0,45 €/km …) of uitgevoerde werken, inclusief de kosten die gemaakt zijn bij derde leveranciers door JDP worden aangerekend. Indien reeds een voorschot betaald werd, zal dit voorschot al deze kosten dekken. Het voorschot kan in dat geval niet meer worden verhaald op JDP. De ontwerpen die reeds gemaakt werden blijven onder alle beding eigendom van JDP. Gebruik in de toekomst van deze ontwerpen door de klant vallen onder de wet op de auteursrechten. Bij een inbreuk hierop is de klant het bedrag van de volledige bestelbon verschuldigd, inclusief een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 €.

7. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JDP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JDP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: staking of lock-out, lockdown, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, ziekte, informatica-, internet-, materiaal- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden.
Overmacht zal aan JDP het recht geven om later uitvoering te geven aan zijn contractuele verplichtingen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal JDP alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de klant en JDP geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Eventuele reeds geleverde prestaties en kosten door JDP tot aan het moment van overmacht, zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Klachten

De klant dient de geleverde diensten-product onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten, samen met een gedetailleerde beschrijving, zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan JDP worden gemeld. Ieder recht van de klant vervalt als deze zijn klacht niet overeenkomstig dit artikel heeft kenbaar gemaakt en als hij JDP niet de gelegenheid heeft geboden de klacht binnen de maand op zijn gegrondheid te onderzoeken.
Mogelijke klachten geven de klant niet het recht om de nakoming van zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het artikel 8. Klachten, is JDP niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door hem geleverde diensten-product. De aansprakelijkheid van JDP is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten-product. In geen geval kan JDP worden aangesproken voor enige onrechtstreekse of indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie, kapitaalkosten, beperking van rendement, of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade of derving van inkomsten, zowel aan de klant als derden.

10. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van geleverde goederen en van JDP horend bij het uitvoeren van de opdracht, blijven eigendom van JDP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voor overdracht van rechten kan er een bijkomende vergoeding aangerekend worden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van JDP mag het vervaardigde materiaal niet worden bewerkt.
De klant wordt steeds verondersteld rechtmatig te beschikken over de intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder maar niet uitsluitend de auteursrechten, die rusten op het materiaal dat de klant aanlevert in het kader van de opdracht. De klant verklaart dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. JDP kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van de intellectuele eigendomsrechten op het aangeleverde materiaal. De klant zal JDP integraal vrijwaren voor enige aanspraak van en/of uitwinning door een derde in dit verband.
JDP behoudt te allen tijde het recht om het werk zelf vrij te gebruiken voor promotie van zijn activiteiten (portfolio, website, social media, folders, …).

11. Toepasselijkheid recht – bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

12. Varia

De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en verklaart hierdoor gebonden te zijn.

Call Now Button